Menu Sluiten

Kansrijk samenwerken

Het OPDC wil leerlingen een stap verder helpen; zowel wat betreft leerprestaties als sociale ontwikkeling. Daarom werken we nauw samen met ouders en diverse partners.

Samen met ouders
We betrekken ouders zo veel mogelijk bij het onderwijs, zowel voor en tijdens als na schooltijd. Door deze samenwerking zorgen we ervoor dat de leerling goed, passend onderwijs krijgt en zich goed ontwikkelt. Dat betekent ook: wederzijdse verplichtingen en elkaar aanspreken. We betrekken ouders bij de intake en overleggen regelmatig hoe het met hun kind gaat en welke nieuwe stappen gezet kunnen worden. Voor vragen kunnen ouders altijd terecht bij de mentor van hun kind. Vijf keer per jaar bespreken wij de ontwikkeling van de leerling tijdens de trajectbespreking en drie keer per jaar de voortgang op de gestelde doelen met de mentor, de ouders en de leerling.

Kernpartners in de school 
Op het OPDC zitten veel leerlingen die met een combinatie van problemen te maken hebben. Daarom werken we met kernpartners die ons hierin adviseren en begeleiden. Zo kunnen we ondersteuning bieden op school, in het gezin en in de buurt. Onze kernpartners zijn: Leerplicht, het VO-team jeugd en gezin, de jeugdarts en begeleiders passend onderwijs van het Samenwerkingsverband Sterk VO. 

Leerplicht
We werken nauw samen met de afdeling Leerplicht om ongeoorloofd schoolverzuim tegen te gaan: met de leerplichtambtenaar bespreken we regelmatig het verzuimbeleid van de school, een aantal keer per schooljaar houdt Leerplicht een spreekuur in de school, en daarnaast hebben de mentoren en de leerplichtambtenaar onderling veel contact.

VO-team jeugd en gezin
Het VO-team is er voor jongeren en hun gezin die vragen hebben rond opvoeden en opgroeien, echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, psychosociale problemen, schulden, eenzaamheid, overlast en meer. De gezinswerker gaat met het gezin in gesprek over de vragen van de leerling en het OPDC. Samen wordt gekeken wat het gezin zelf kan doen, waar mensen uit de omgeving bij kunnen helpen en waarbij het gezin professionele hulp nodig heeft.

Jeugdarts
In principe worden alle leerlingen in het tweede jaar gezien door de jeugdarts. Leerlingen, ouders of docenten kunnen ook zelf een onderzoek of een gesprek aanvragen. Bijvoorbeeld vanwege bezorgdheid over de groei en ontwikkeling of het algemeen functioneren. De jeugdarts wordt ook ingeschakeld als een leerling vaak verzuimt, of als we ons zorgen maken
over de gezondheid van een leerling. 

Begeleider passend onderwijs SWV Sterk VO
De begeleider passend onderwijs werkt nauw samen met alle andere kernpartners. Deze begeleider helpt de moederschool bij het versterken van de ondersteuningsstructuur. Daarnaast ondersteunt hij/zij leerlingen bij het doorlopen van hun schoolloopbaan.

J
ongerenwerk
Iedere schooldag zijn minimaal twee jongerenwerkers aanwezig van 10.00 tot 14.00 uur. Zij begeleiden de leerlingen tijdens de pauzes en verzorgen activiteiten. Zij bieden ook laagdrempelige hulpverlening bij problemen van leerlingen. Er is dan ook altijd contact met de mentor van de leerling. 

Andere samenwerkende organisaties

NUOVO | Willibrord Stichting | Samenwerkingsverband Sterk VO | Kromme Rijn College| ROC Midden Nederland | MBO Utrecht | Gemeente Utrecht | RMC Regio Utrecht