Menu Sluiten

Partners

Voor het realiseren van alle ambities werken we nauw samen met diverse partners.
Iedere leerling op het OPDC heeft een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Bij het opstellen van een OPP wordt altijd overlegd met de leerling, ouders en de school van inschrijving (ook wel moederschool genoemd).

Kernpartners OPDC Utrecht
Het OPDC Utrecht wil leerlingen een stap verder helpen; zowel wat betreft leerprestaties als sociale ontwikkeling. Daarom werken we samen met kernpartners die ons hierin kunnen adviseren en begeleiden. De kernpartners zijn Leerplicht, het VO team jeugd & gezin, Jeugdgezondheidszorg en de Begeleiders passend onderwijs van het Samenwerkingsverband Sterk VO. Zij vormen samen het kernteam (voorheen het Zorgadviesteam) van de voorziening en komen regelmatig bij elkaar om te bespreken wat de beste volgende stap is om een leerling te begeleiden in zijn schoolloopbaan en ontwikkeling. Soms is ook specialistische ondersteuning nodig, bijvoorbeeld vanuit het speciaal onderwijs, de Jeugd-GGZ of verslavingszorg.

Jeugdarts
In principe worden alle leerlingen op het OPDC Utrecht in het 2e jaar gezien door de jeugdarts. Leerlingen, ouders/verzorgers of docenten kunnen ook zelf een onderzoek of een gesprek aanvragen. Dit kan bijvoorbeeld zijn vanwege bezorgdheid over groei en ontwikkeling of het algemeen functioneren. De jeugdarts wordt ook ingeschakeld als een leerling vaak verzuimt, of als we ons zorgen maken over de gezondheid van een leerling.

VO Team jeugd & gezin
Het VO-team is er voor jongeren en hun gezin die vragen hebben rond opvoeden en opgroeien, echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, psychosociale problemen, schulden, eenzaamheid, overlast en meer. De gezinswerker gaat met het gezin in gesprek over de vragen van de leerling en het OPDC. Samen wordt gekeken wat het gezin zelf kan doen, waar mensen uit de omgeving bij kunnen helpen en waarbij het gezin professionele hulp nodig heeft.Leerlingen kunnen op het OPDC Utrecht worden aangemeld bij Schoolmaatschappelijk Werk. Ze begeleiden de leerling en ouders/verzorgers bijvoorbeeld in het zoeken naar de juiste hulpverlening.

Leerplicht
We werken nauw samen met afdeling Leerplicht om ongeoorloofd schoolverzuim tegen te gaan: met de leerplichtambtenaar bespreken we regelmatig het verzuimbeleid van de school, enkele malen per schooljaar houdt Leerplicht een spreekuur in de school en daarnaast hebben de mentoren en de leerplichtambtenaar onderling veel contact.

Specialistische ondersteuning
Op het OPDC Utrecht zitten veel leerlingen die met een combinatie van problemen te maken hebben. Dan is zowel ondersteuning op school nodig als in het gezin en de buurt. Vaak zijn er al hulpverleners betrokken bij de leerling en/of het gezin. Voor de andere gebieden spelen de kernpartners van de school een belangrijke verbindende en ondersteunende rol. Zij kunnen specialistische hulp inroepen als dat nodig is en samen met de leerling, de ouders/verzorgers en de school zorgen voor de best passende vorm van ondersteuning.

Jellinek (voorheen VICTAS)
Op het OPDC Utrecht loopt een medewerker van Jellinek mee voor de begeleiding op het gebied van verslavingsproblematiek. Docenten, leerlingen en ouders kunnen er terecht voor vragen, maar ook om concrete zorgen te bespreken. De begeleiding richt zich met name op preventie en de signaleringsfunctie van scholen en docenten. Daarnaast begeleidt Jellinek scholen in het (verder) ontwikkelen van een eigen beleid en protocol rondom verslavingsproblematiek. Voor een aanpak op maat wordt rekening gehouden met specifieke schoolkenmerken.

Het jongerenwerk
Iedere schooldag zijn minimaal twee jongerenwerkers aanwezig van 10.00 tot 14.00 uur. Zij begeleiden de leerlingen tijdens de pauzes en verzorgen activiteiten. Zij bieden ook laagdrempelige hulpverlening bij problemen van leerlingen. Er is dan ook altijd contact met de mentor van de leerling.

Andere samenwerkende organisaties

NUOVO | Willibrord Stichting | Samenwerkingsverband Sterk VO | Kromme Rijn College| ROC Midden Nederland | MBO Utrecht | Gemeente Utrecht | RMC Regio Utrecht