Menu Sluiten

Regels

Op het OPDC Utrecht is respect een belangrijk begrip. Iedereen houdt zich aan deze schoolregels:

 • Aanwijzingen van de schoolleiding, docenten en ander personeel worden opgevolgd. Achteraf kenbaar maken en bespreken van bezwaren is natuurlijk altijd mogelijk bij de teamleider.
 • Het OPDC Utrecht verwacht dat de leerling afspraken nakomt en school- en huiswerk goed verzorgt.
 • De leerling heeft ook verantwoordelijkheden tegenover medeleerlingen en houdt duidelijk rekening met hen. Seksistische of racistische uitingen mogen nooit en dus ook niet op het OPDC Utrecht.
 • Op school is de kleding van de leerling netjes, heel en schoon en het belemmert de communicatie niet.
 • Op school is het bezit, gebruik of onder invloed verkeren van verdovende dan wel geestverruimende middelen en/of alcoholhoudende drank ten strengste verboden.
 • In geval van (poging tot) een misdrijf of strafbaar feit zal de politie worden ingeschakeld en kan een verwijdering van school volgen. Volgens het Wetboek van Strafrecht verstaan we onder een misdrijf of strafbaar feit: diefstal, verduistering, belediging, bedreiging, mishandeling, afpersing, vernieling en wapenbezit. De leerling of zijn ouders/verzorgers kunnen voor eventuele schade aansprakelijk worden gesteld.
 • De leerlingen dragen er zorg voor dat lokalen, gangen, meubels en andere inventaris door hun toedoen niet beschadigd worden. De leerling of zijn ouders/verzorgers kunnen voor de schade aansprakelijk worden gesteld.
 • De pauzes worden doorgebracht in de kantine of in de buitenruimte, maar niet in gangen of klaslokalen. De gangen en trapportalen zijn niet bedoeld om er te eten of te drinken.
 • In het gebouw en op het plein van het OPDC Utrecht wordt niet gerookt.
 • Het gebruik van mobiele telefoons en MP3-spelers is tijdens onderwijsactiviteiten niet toegestaan. Leerlingen bewaren deze in de kluisjes.
 • De leerling is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigendommen. Gevallen van diefstal, verlies of beschadigingen kunnen gemeld worden bij de conciërge of mentor. De school is hiervoor niet aansprakelijk.
 • Fietsen en eventueel scooters moeten op het schoolplein gestald worden. Geadviseerd wordt om daarbij een stevig kettingslot te gebruiken waarmee de fiets of scooter aan de fietsenstalling vastgezet kan worden. Het OPDC Utrecht kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadigingen en/of diefstal.

Als het je niet lukt je aan deze regels en afspraken te houden zijn er consequenties. Die kunnen variëren. Zo kan er gekozen worden voor een gesprek met jou en/of je ouders/verzorgers, het opstellen van een leercontract en/of een schorsing. In het uitzonderlijke geval dat je niet meer welkom bent op het OPDC Utrecht wordt er, in overleg met anderen, moeite gedaan een passende plek elders voor je te vinden.